اردشیر بابکان

اردشیر بابکان

تاراج دادن مهرک نوشزاد خانه اردشیر را

بجهرم یکى مرد بد بدنژاد کجا نام او مهرک نوش…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

دانستن اردشیر راز کرم و به کار بردن شیوه‏ها براى رسیدن به آن

پر اندیشه بود آن شب از کرم شاه چو بنشست…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

زادن اردشیر بابکان

چو نه ماه بگذشت بر ماه چهر یکى کودک آمد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

کشتن اردشیر، کرم هفتواد را

و زان جایگه شد سوى جنگ کرم سپاهش همى کرد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

آمدن اردشیر به اردوگاه اردوان

چو آمد بنزدیکى بارگاه بگفتند با شاه زان بارخواه‏ جوان…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

کشتن اردشیر، هفتواد را

چو آگاه شد زان سخن هفتواد دلش گشت پر درد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابک

یکى کاخ بود اردوان را بلند بکاخ اندرون بنده‏یى ارجمند…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

بر تخت نشستن اردشیر

ببغداد بنشست بر تخت عاج بسر بر نهاد آن دلافروز…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

گریختن اردشیر با گلنار

چو شد روى کشور بکردار قیر کنیزک بیامد بر اردشیر…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

سرگذشت اردشیر با دختر اردوان

بدانگه که شاه اردوان را بکشت ز خون وى آورد…

بیشتر بخوانید »