يزدگرد دوم

يزدگرد دوم

پادشاهى یزدگرد

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد سپاه پراگنده را کرد…

بیشتر بخوانید »