رستم

رستم

بازگشتن رستم به ایران زمین

چو ببرید رستم سر دیو پست بران باره پیل پیکر…

بیشتر بخوانید »
رستم

آمدن افراسیاب به دیدار اسپان خویش و کشتن رستم اکوان دیو را

چو باد از شگفتى هم اندر شتاب بدیدار اسپ آمد…

بیشتر بخوانید »
رستم

افگندن اکوان دیو، رستم را به دریا

چو اکوانش از دور خفته بدید یکى باد شد تا…

بیشتر بخوانید »
رستم

جستن رستم، دیو را

برون شد بنخچیر چون نرّه شیر کمندى بدست اژدهایى بزیر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

پایان داستان سهراب : بازگشتن رستم به زابلستان‏

و زان جایگه شاه لشکر براند به ایران خرامید و…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

زارى کردن رستم بر سهراب‏

بفرمود رستم که تا پیش کار یکى جامه افگند بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

نوشدارو خواستن رستم از کاوس‏

بگودرز گفت آن زمان پهلوان کز ایدر برو زود روشن…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

کشته شدن سهراب به دست رستم‏

دگر باره اسپان ببستند سخت بسر بر همى گشت بد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

افگندن سهراب رستم را

چو خورشید تابان بر آورد پر سیه زاغ پرّان فرو…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏

برفتند و روى هوا تیره گشت ز سهراب گردون همى…

بیشتر بخوانید »