نقاش

نقاش

زندگی نامه سیاوش بیک

سیاوش بیک مملوک شاه رضوان بارگاه شاه طهماسب از گرجستان…

بیشتر بخوانید »
قرن یازدهم هجری - 970 الی 1067 شمسی

زندگی نامه آقا رضا

آقا رضا ولد مولانا علی اصغر کاشانی است. اگر زمانه …

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه آقا حسن نقاش

آقا حسن نقاش از هرات بود در نقاشی بی بدل…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهراب سپهری

سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا نظری قمی

مولانا نظری قمی نقاش بی بدل بوده. اوایل خدمت کاتبان…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر مصور

میر مصور اصل او از بدخشان است. اسمش منصور است…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر یحیی

میر یحیی از سادات صحیح النسب دارالسلطنه تبریز و مذهب…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه فرصت شیرازی

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه محمود خان صبای کاشانی

محمود خان فرزند محمد حسین خان عندلیب و نوه فتحعلی…

بیشتر بخوانید »
قرن دهم هجری - 873 الی 970 شمسی

زندگی نامه ابوالمعصوم میرزا

ابوالمعصوم میرزا ولد موسی سلطان موصلو خالو زاده نواب سلطان…

بیشتر بخوانید »