یزدگرد سوم

یزدگرد سوم

نامه رستم به سعد وقاص

فرستاده نیز چون برق و رعد فرستاد تازان بنزدیک سعد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

پاسخ نامه رستم از سعد وقاص

چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد پذیره شدش با سپاهى…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم

بفرمود تا برکشیدند ناى سپاه اندر آمد چو دریا ز…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

سگالش یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوى خراسان

فرخ زاد هرمزد با آب چشم باروند رود اندر آمد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه یزدگرد به ماهوى سورى و به مرزبانان خراسان

دبیر جهان دیده را پیش خواند دل آگنده بودش همه…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه دیگر یزدگرد

یکى نامه بنوشت دیگر بطوس پر از خون دل و…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را

و زان جایگه برکشیدند کوس ز بست و نشاپور شد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب

یکى پهلوان بود گسترده کام نژادش ز طرخان و بیژن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

گفتگوى ماهوى با رادوى موبد

چو ماهوى دل را برآورد گرد بدانست کو نیست جز…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان

چو بشنید ماهوى بیدادگر سخنها کجا گفت او را پسر…

بیشتر بخوانید »