بوستان سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

غریب آمدم در سواد حبش

غریب آمدم در سواد حبش دل از دهر فارغ سر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که در بزم ترکان مست

شنیدم که در بزم ترکان مست مریدی دف و چنگ…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

سیه چرده ای را کسی زشت خواند

سیه چرده ای را کسی زشت خواند جوابی بگفتش که…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

ز ره باز پس مانده ای می گریست

ز ره باز پس مانده ای می گریست که عاجز…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

الا ای که عمرت به هفتاد رفت

الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری که گر با زمانی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی هنرمند و فرزانه بود

جوانی هنرمند و فرزانه بود که در وعظ چالاک و…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

چه خوش گفت درویش کوتاه دست

چه خوش گفت درویش کوتاه دست که شب توبه کرد…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

فقیهی بر افتاده مستی گذشت

فقیهی بر افتاده مستی گذشت به مستوری خویش مغرور گشت…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی در جوانی و طیب نعم

شبی در جوانی و طیب نعم جوانان نشستیم چندی بهم…

بیشتر بخوانید »