بوستان سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

قضا زنده ای رگ جان برید

قضا زنده ای رگ جان برید دگر کس به مرگش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی نه در اسب…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

زبان کرد شخصی به غیبت دراز

زبان کرد شخصی به غیبت دراز بدو گفت داننده ای…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

تنم می بلرزد چو یاد آورم

تنم می بلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده ای در…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

فرو رفت جم را یکی نازنین

فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

پسر چون زده بر گذشتش سنین

پسر چون زده بر گذشتش سنین ز نا محرمان گو…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

مرا در نظامیه ادرار بود

مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

نفس می نیارم زد از شکر دوست

نفس می نیارم زد از شکر دوست که شکری ندانم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی پارسا سیرت حق پرست

یکی پارسا سیرت حق پرست فتادش یکی خشت زرین به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

اگر پای در دامن آری چو کوه

اگر پای در دامن آری چو کوه سرت ز آسمان…

بیشتر بخوانید »