هماى چهرزاد

هماى چهرزاد

گذاشتن هماى، پسر خود را- داراب- به دریاى فرات در تبنگویى

ببیمارى اندر بمرد اردشیر همى بود بى‏کار تاج و سریر…

بیشتر بخوانید »
هماى چهرزاد

شناختن هماى پسر را

و زان جایگه بازگشتند شاد پسندیده داراب با رشنواد بمنزل…

بیشتر بخوانید »
هماى چهرزاد

بر تخت نشاندن هماى، داراب را

ز درگاه پرده فروهشت شاه بیک هفته کس را ندادند…

بیشتر بخوانید »