رزم ایرانیان و تورانیان

رزم ایرانیان و تورانیان

آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر

پس آگاهى آمد باسفندیار که کشته شد آن شاه نیزه‏گزار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ

چو اسفندیار آن گو تهمتن خداوند اورنگ با سهم و…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشتن نستور و اسفندیار بیدرفش را

بدو داد پس شاه بهزاد را سیه جوشن و خود…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین بر اسپ زریرى بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را

چو چندى بر آمد برین روزگار خجسته ببود اختر شهریار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار

چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت همى آید از هر سوى…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را

برین ایستادند ترکان چین دو تن نیز کردند زیشان گزین‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

باز آمدن گشتاسپ به بلخ

کى نامبردار فرخنده شاه سوى گاه باز آمد از رزمگاه‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را

بپیچید و نامه بکردش نشان بدادش بدان هر دو گردنکشان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او

کى نامبردار زان روزگار نشست از برگاه آن شهریار گزینان…

بیشتر بخوانید »