رزم ایرانیان و تورانیان

رزم ایرانیان و تورانیان

پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را

بپیچید و نامه بکردش نشان بدادش بدان هر دو گردنکشان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او

کى نامبردار زان روزگار نشست از برگاه آن شهریار گزینان…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

پاسخ دادن زریر ارجاسپ را

همان چون بگفت این سخن شهریار زریر سپهدار و اسفندیار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ

سخن چون بسر برد شاه زمین سیه پیل را خواند…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گرد آوردن گشتاسپ سپاه خود را

چو آگاهى آمد بگشتاسپ شاه که سالار چین جملگى با…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسپ

چو از بلخ بامى بجیحون رسید سپهدار لشکر فرود آورید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ

چو جاماسپ گفت این سپیده دمید فروغ ستاره بشد ناپدید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

آغاز رزم ایرانیان و تورانیان

چو اندر گذشت آن شب و بود روز بتابید خورشید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن گرامى پور جاماسپ

بیامد سر سروران سپاه پسر تهم جاماسپ دستور شاه‏ نبرده…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن زریر برادر گشتاسپ

دو هفته بر آمد برین کارزار که هزمان همى تیره‏تر…

بیشتر بخوانید »