اردشیر شیروی

اردشیر شیروی

بر تخت نشستن اردشیر شیروى و اندرز کردن به سرداران

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر از ایران برفتند برنا…

بیشتر بخوانید »