ضحاک

ضحاک

داستان ضحاک با کاوه آهنگر

چنان بد که ضحاک را روز و شب بنام فریدون…

بیشتر بخوانید »
ضحاک

سیر نشدن ضحاک از جستجوى

نشد سیر ضحاک از آن جست‏جوى شد از گاو گیتى…

بیشتر بخوانید »
ضحاک

اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را

چو از روزگارش چهل سال ماند نگر تا بسر برش…

بیشتر بخوانید »
ضحاک

درمان کردن ضحاک

چنان بد که هر شب دو مرد جوان چه کهتر…

بیشتر بخوانید »
ضحاک

ضحاک

چو ضحاک شد بر جهان شهریار برو سالیان انجمن شد…

بیشتر بخوانید »
ضحاک

خوالیگرى کردن ابلیس

جوانى بر آراست از خویشتن سخن‏گوى و بینا دل و…

بیشتر بخوانید »
ضحاک

داستان ضحاک با پدرش

یکى مرد بود اندر آن روزگار ز دشت سواران نیزه…

بیشتر بخوانید »