منوچهر

منوچهر

اندرز کردن منوچهر پسرش را

منوچهر را سال شد بر دو شست ز گیتى همى…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

تاخت کردن منوچهر بر سپاه تور

بدان گه که روشن جهان تیره گشت طلایه پراگنده بر…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

مردانگى منوچهر و سپاه او در جنگ با تور

سپیده چو از تیره شب بر دمید میان شب تیره…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

پیروز نامه منوچهر نزد فریدون

بشاه آفریدون یکى نامه کرد ز مشک و ز عنبر…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر

تهى شد ز کینه سر کینه‏دار گریزان همى رفت سوى…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

فرستادن سر سلم را به نزد فریدون

سوى دژ فرستاد شیروى را جهان دیده مرد جهانجوى را…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

منوچهر

منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پر آب…

بیشتر بخوانید »
منوچهر

زادن منوچهر از مادرش

یکى پور زاد آن هنرمند ماه چگونه سزاوار تخت و…

بیشتر بخوانید »