شاپور

شاپور

رزم شاپور با رومیان

و ز ان پس پراگنده شد آگهى که بیکار شد…

بیشتر بخوانید »
شاپور

اندرز کردن شاپور پسر خود را- اورمزد

همى بود شاپور با داد و راى بلند اختر و…

بیشتر بخوانید »
شاپور

زادن شاپور اردشیر

بدل گفت موبد که بد روزگار که فرمان چنین آمد…

بیشتر بخوانید »
شاپور

به زنى گرفتن شاپور، دختر مهرک را

کنون بشنو از دخت مهرک سخن ابا گرد شاپور شمشیر…

بیشتر بخوانید »
شاپور

بر تخت نشستن شاپور

چو شاپور بنشست بر تخت داد کلاه دلافروز بر سر…

بیشتر بخوانید »