قباد

قباد

داستان مزدک با قباد – پذیرفتن قباد آیین مزدک را

بیامد یکى مرد مزدک بنام سخنگوى با دانش و راى…

بیشتر بخوانید »
قباد

آویختن خسرو، مزدک را و کشتن او

چنان بد که یک روز مزدک پگاه ز خانه بیامد…

بیشتر بخوانید »
قباد

جانشین کردن قباد کسرى را و بزرگان، نام نوشین‏روان دادن او را

ز شاهیش چون سال شد بر چهل غم روز مرگ…

بیشتر بخوانید »
قباد

بازگشتن قباد به ایران زمین

چو لشکر بدیدند روى قباد ز دیدار او انجمن گشت…

بیشتر بخوانید »
قباد

بر تخت نشستن قباد و اندرز کردن با بزرگان

چو بر تخت بنشست فرخ قباد کلاه بزرگى بسر بر…

بیشتر بخوانید »
قباد

بدگمان کردن ایرانیان، قباد را از سوفراى و کشتن او سوفراى را

چنین بود تا بیست و سه ساله گشت بجام اندرون…

بیشتر بخوانید »
قباد

بند کردن ایرانیان، قباد را و بر تخت نشاندن جاماسب برادرش را

چو آگاهى آمد بایرانیان که آن پیل تن را سر…

بیشتر بخوانید »
قباد

گریختن قباد ز پناه گرفتن نزد هیتالیان

ازو ایمنى یافت جان قباد ز گفتار آن پر خرد…

بیشتر بخوانید »
قباد

بازگشتن قباد از هیتال و زادن نوشین‏روان و بر تخت نشستن قباد

چو نزدیکى خان دهقان رسید بسى مردم از خانه بیرون…

بیشتر بخوانید »