زو طهماسپ‏

زو طهماسپ‏

پادشاهى زو زوطهماسپ‏

شبى زال بنشست هنگام خواب سخن گفت بسیار ز افراسیاب‏…

بیشتر بخوانید »