پزشکان

پزشکان

زندگی نامه دکتر یحیی بهجت نیا

استاد بیماری های زنان و مامائی استاد دکتر یحیی بهجت…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر مهدی امیر موحدی

استاد و رئیس بخش بیماریهای زنان و مامائی بیمارستان دکتر…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر منوچهر اقبال

استاد کرسی بیماریهای گند زا دکتر اقبال در سال ۱۲۸۷…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر انور شکی

استاد جراحی قفسه صدری استاد دکتر انور- شکی نخستین کسی…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر محمد مهدی حفیظی

استاد جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران متولد پنجممرداد ماه ۱۳۱۲…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر محمد علی حفیظی

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دکتر محمدعلی حفیظی از پزشکان…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی

استاد کرسی آسیب شناسی دانشکده پزشکی دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر ابراهیم چهرازی

استاد کرسی بیماریهای مغزو پی استاد دکتر چهرازی در سال…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر محمد توکی

متخصص جراحی زنان و مامائی معاون فدراسیون کشتی حهانی(فیلا) دکتر…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر صادق پیروز عزیزی

استاد کرسی بالینی بیماریهای درونی دکتر عزیزی به سال ۱۲۸۷…

بیشتر بخوانید »