اورمزد نرسى‏

اورمزد نرسى‏

پادشاهى اورمزد نرسى‏

چو برگاه رفت اورمزد بزرگ ز نخچیر کوتاه شد چنگ…

بیشتر بخوانید »