زال

زال

لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو بر شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

بگستهم و طوس آمد این آگهى که تیره شد آن…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید بکردار آتش دلش بر دمید سوى…

بیشتر بخوانید »
زال

پرسیدن همسر مهراب از دستان ویژگیهاى او را

چنان بد که مهراب روزى پگاه برفت و بیامد از…

بیشتر بخوانید »
زال

گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان

بفرمود تا موبدان و ردان ستاره‏شناسان و هم بخردان‏ کنند…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن زال به نزد مهراب کابلى

چنان بد که روزى چنان کرد راى که در پادشاهى…

بیشتر بخوانید »
زال

پژوهش کردن موبدان از زال

چنین گفت پس شاه گردن فراز کزین هر چه گفتید…

بیشتر بخوانید »
زال

رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر

پرستنده برخاست از پیش اوى بدان چاره بى‏چاره بنهاد روى‏…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر

پس آگاهى آمد سوى شهریار که آمد ز ره زال…

بیشتر بخوانید »
زال

بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه

رسیدند خوبان بدرگاه کاخ بدست اندرون هر یک از گل…

بیشتر بخوانید »