اسفندیار

اسفندیار

کشتن اسفندیار ارجاسپ را

چو تاریک‏تر شد شب اسفندیار بپوشید نو جامه کارزار سر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سپاه آوردن اسفندیار به زابل

بشبگیر هنگام بانگ خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏ چو…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

جنگ رستم با اسفندیار

چو شد روز رستم بپوشید گبر نگهبان تن کرد بر…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

کشتن اسفندیار کهرم را

چو ماه از بر تخت سیمین نشست سه پاس از…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

فرستادن اسفندیار بهمن را به نزد رستم

بفرمود تا بهمن آمدش پیش ورا پندها داد ز اندازه…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

کشته شدن پسران اسفندیار از دست زواره و فرامرز

بدانگه که رزم یلان شد دراز همى دیر شد رستم…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

نامه نوشتن اسفندیار به گشتاسپ و پاسخ او

دبیر جهان دیده را پیش خواند ازان چاره و جنگ…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

رسیدن بهمن به نزد زال

سخنهاى آن نامور پیشگاه چو بشنید بهمن بیامد براه‏ بپوشید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

گریختن رستم به بالاى کوه

کمان بر گرفتند و تیر خدنگ ببردند از روى خورشید…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ

چو آن نامه بر خواند اسفندیار ببخشید دینار و بر…

بیشتر بخوانید »