اسفندیار

هفت خوان اسفندیار

خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را

بفرمود تا پیش او گرگسار بیامد بد اندیش و بد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر

بفرمود کاسپ سیه زین کنید ببالاى او زین زرّین کنید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم

بدانست رستم که لابه بکار نیاید همى پیش اسفندیار کمان…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را

از آن کار پر درد شد گرگسار کجا زنده شد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى

چو رستم برفت از لب هیرمند پر اندیشه شد نامدار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

اندرز کردن اسفندیار رستم را

چنین گفت با رستم اسفندیار که اکنون سر آمد مرا…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را

جهانجوى پیش جهان آفرین بمالید چندى رخ اندر زمین‏ بران…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پوزش کردن اسفندیار از ناخواندن رستم به مهمانى

نشست از بر رخش چون پیل مست یکى گرزه گاو…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

آوردن پشوتن گاسونه اسفندیار نزد گشتاسپ

یکى نغز تابوت کرد آهنین بگسترد فرشى ز دیباى چین‏…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

بدگوى کردن گرزم از اسفندیار

یکى روز بنشست کى شهریار برامش بخورد او مى خوش‏گوار…

بیشتر بخوانید »