لهراسب

لهراسب

آتشگاه ساختن لهراسب به بلخ

چو لهراسپ بنشست بر تخت داد بشاهنشهى تاج بر سر…

بیشتر بخوانید »
لهراسب

رفتن گشتاسب از پیش لهراسب به خشم

دو فرزند بودش بکردار ماه سزاوار شاهى و تخت و…

بیشتر بخوانید »
لهراسب

باز آمدن گشتاسب با زریر

همى رفت گشتاسپ پر تاب و خشم دلى پر ز…

بیشتر بخوانید »