حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

بازگشت نبونه ئید به بابل

پادشاه بابلدر هفدهمین سال پادشاهی خود یعنی در سال ۵۴۰…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

کورش امید یهودیان و گرفتاران

هنگامی که آوازه کارهای شگرف کورش و جوانمردی بی مانن…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

یهودیان در بابل

در بین النهرین سوای  بومیان کلده ، بردگان ، بازرگانان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

شهر بابل

میان دیوارهای شهر ، باغ ها و کشتزارها درست کرده…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

استحکامات بابل

نبوکه نصر – بخت نصر – که در نوشته یهودیان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

کارهای نبوئه ئید

نبونه ئید و یارانش در خواب بودند و پیشرفت های…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

علل جنگ با بابل

سالهایی که سردار کار آزموده و جنگاور پارس در سرزمین…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل بر اساس مطالب تورات

بنابر نوشته تورات ، بلشضر پادشاه بابل جشنی بزرگ برای…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت برسوس

برسوس دانشمند کلدانی در این باره نوشته ای داشته است…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن بابل

نوشته های گذشته در این باره چندان با هم هماهنگ…

بیشتر بخوانید »