حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

بازگشت نبونه ئید به بابل

پادشاه بابلدر هفدهمین سال پادشاهی خود یعنی در سال ۵۴۰…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

کورش امید یهودیان و گرفتاران

هنگامی که آوازه کارهای شگرف کورش و جوانمردی بی مانن…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

یهودیان در بابل

در بین النهرین سوای  بومیان کلده ، بردگان ، بازرگانان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

شهر بابل

میان دیوارهای شهر ، باغ ها و کشتزارها درست کرده…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

استحکامات بابل

نبوکه نصر – بخت نصر – که در نوشته یهودیان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

کارهای نبوئه ئید

نبونه ئید و یارانش در خواب بودند و پیشرفت های…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

علل جنگ با بابل

سالهایی که سردار کار آزموده و جنگاور پارس در سرزمین…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

آزاد کردن یهودیان

پیش ار کورش یهودیان آرزو داشتند که از میان نژاد…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

فرمان آزادی یهودیان

کورش برای آزادی یهودیان فرمانی داد که آن را نوشتند…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

نتیجه گشودن بابل

این پیروزی تند و آرام بر کشور بزرگی چون بابل…

بیشتر بخوانید »