قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

گرد اوردن کورش قبیله های پارسی را

در میان دلاوران بلند پرواز پارسی کورش بزرگ از خاندان…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

پاسارگادیان

در آن روزگار قبیله های پارسی در گوشه و کنار…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

مارفیان و مه اسپه ها

دیگر قبیلهه ای نامی پارسی مارفی ها و مه اسپه…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

گرامانیان

از قبیله های دیگر پارسی گرمانیان بودند که در سرزمینی…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

پان ثی آلی ها و دروسی ون ها

دو تیره دیگر از پارسیان شهر نشین پان ثی آلی…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

داهه ها

 از قبیله های چادر نشین ایرانی داهه ها بودند که…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

مردها

دیگر قبیله چادر نشین پارسی قوم جنگجوی و کمانگیر مَرد…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

دربیک ها و اسه گرته ها

از قبیلها ی دیگر پارسی در بیک ها که از…

بیشتر بخوانید »