جنگ يازده رخ

جنگ يازده رخ

رزم گیو با گروى‏زره

و دیگر گروى زره دیو نیو برون رفت با پور…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فروهل با زنگله

چهارم فروهل بد و زنگله دو جنگى بکردار شیر یله‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم رهام با بارمان

به پنجم چو رهّام گودرز بود که با بارمان او…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم بیژن با رویین

ششم بیژن گیو و رویین دمان بزه بر نهادند هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم هجیر با سپهرم

برون تاخت هفتم ز گردان هجیر یکى نامدارى سوارى هژیر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم زنگه‏شاوران با اوخاست

بهشتم ز گردان ناماوران بشد ساخته زنگه شاوران‏ که همرزمش…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرگین با اندریمان‏

برون رفت گرگین نهم کینه خواه ابا اندریمان ز توران…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم براه با کهرم

دهم برته با کهرم تیغ زن دو خونى و هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گودرز با پیران

چو از روز نه ساعت اندر گذشت ز ترکان نبد…

بیشتر بخوانید »