جنگ يازده رخ

جنگ يازده رخ

رزم زنگه‏شاوران با اوخاست

بهشتم ز گردان ناماوران بشد ساخته زنگه شاوران‏ که همرزمش…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرگین با اندریمان‏

برون رفت گرگین نهم کینه خواه ابا اندریمان ز توران…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم براه با کهرم

دهم برته با کهرم تیغ زن دو خونى و هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گودرز با پیران

چو از روز نه ساعت اندر گذشت ز ترکان نبد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ

چو روى زمین شد برنگ آبنوس برآمد ز هر دو…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

سخن کردن پیران با نامداران خویش

پس از جنگ پیشین که آمد شکست که توران بران…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

نامزد کردن گودرز و پیران پهلوانان را براى جنگ

چو گودرز کشوادگان را بدید سخن گفت بسیار و پاسخ…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فریبرز با کلباد

نخستین فریبرز نیو دلیر ز لشکر برون تاخت برسان شیر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گیو با گروى‏زره

و دیگر گروى زره دیو نیو برون رفت با پور…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »