گرشاسپ

گرشاسپ

پادشاهى گرشاسپ‏

پسر بود زو را یکى خویش کام پدر کرده بودیش…

بیشتر بخوانید »