انوشیروان

انوشیروان

رزم کردن نوشین روان با فرفوریوس رومى و گرفتن قالینیوس و انطاکیه

و زان جایگه لشکر اندر کشید از آرایش روم برتر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

فرستادن نوشین روان مهران ستاد را براى دیدن دختر خاقان

نویسنده نامه را پیش خواند ز خاقان فراوان سخنها براند…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سپاه کشیدن کسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان

چو آگاهى آمد بقیصر ز شاه که پر خشم ز…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند

بشد مرد دانا بآرام خویش یکى تخت و پرگار بنهاد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه و نشاندن درین بندیان رومى را

زمین دید رخشانتر از چرخ ماه بگردید بر گرد آن…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

فرستادن خاقان چین، دختر را همراه مهران ستاد نزد نوشین روان

برو شهریاران کنند آفرین همان پر هنر سرفرازان چین‏ چو…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آمدن فرستادگان قیصر نزد نوشین روان با پوزش و بشار

شب آمد غمى شد ز گفتار شاه خروش جرس خاست…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى

بیامد یکى نامور کدخداى فرستاده را داد شایسته جاى‏ یکى…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آشتى جستن قیصر روم از نوشین روان

پس آگاهى آمد ز فرفوریوس بگفت آنچ آمد بقالینیوس‏ بقیصر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بازگشتن خاقان و سپاه کشیدن نوشین روان سوى تیسفون

چو آگاهى آمد بخاقان چین ز ایران و ز شاه…

بیشتر بخوانید »