انوشیروان

انوشیروان

دژها گرفتن نوشین روان در بوم روم

چنین تا بیامد بران شارستان که شوراب بد نام آن…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه خاقان در باره دادن دختر خویش را به نوشین روان

چو خاقان چین آن سخنها شنید بپژمرد و شد چون…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

نامه نوشتن نوشین روان نزدیک پسر قیصر و پاسخ فرستادن آن

چنین گوید از نامه باستان ز گفتار آن دانشى راستان‏…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

گفتار اندر فرمان نوشین روان

چنین بود تا گاه نوشین روان همو بود شاه و…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

رزم کردن نوشین روان با فرفوریوس رومى و گرفتن قالینیوس و انطاکیه

و زان جایگه لشکر اندر کشید از آرایش روم برتر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

فرستادن نوشین روان مهران ستاد را براى دیدن دختر خاقان

نویسنده نامه را پیش خواند ز خاقان فراوان سخنها براند…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سپاه کشیدن کسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان

چو آگاهى آمد بقیصر ز شاه که پر خشم ز…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشین روان، او را به هند

بشد مرد دانا بآرام خویش یکى تخت و پرگار بنهاد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه و نشاندن درین بندیان رومى را

زمین دید رخشانتر از چرخ ماه بگردید بر گرد آن…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

فرستادن خاقان چین، دختر را همراه مهران ستاد نزد نوشین روان

برو شهریاران کنند آفرین همان پر هنر سرفرازان چین‏ چو…

بیشتر بخوانید »