انوشیروان

انوشیروان

آشتى جستن قیصر روم از نوشین روان

پس آگاهى آمد ز فرفوریوس بگفت آنچ آمد بقالینیوس‏ بقیصر…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بازگشتن خاقان و سپاه کشیدن نوشین روان سوى تیسفون

چو آگاهى آمد بخاقان چین ز ایران و ز شاه…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

گفتار نوشین روان اندر جانشین کردن پسر خود – هرمزد – را

جهانجوى دهقان آموزگار چه گفت اندرین گردش روزگار که روزى…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

داستان طلخند و گو و پیدا شدن شطرنج

چنین گفت شاهوى بیدار دل که اى پیر داناى و…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

زاده شدن نوش‏زاد و زنى ترسا

اگر شاه دیدى و گر زیر دست و گر پاک…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

باز آمدن نوشین روان به ایران زمین به پیروزى

بتخت آمد از جایگاه نماز ز گرگان برفتن گرفتند ساز…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

پیمان نوشتن نوشین روان پسر خود را ، هرمزد

جهان را نمایش چو کردار نیست نهانش جز از رنج…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

بازى شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند

سواران بهر سو پراگند گو بجایى که بد موبدى پیش…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد

چنین گفت گوینده پارسى که بگذشت سال از برش چار…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

اندر آرام یافتن جهانیان از آیین نوشین روان

چو کسرى بیامد بر تخت خویش گرازان و انباز با…

بیشتر بخوانید »