انوشیروان

انوشیروان

بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد

چنین گفت گوینده پارسى که بگذشت سال از برش چار…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

اندر آرام یافتن جهانیان از آیین نوشین روان

چو کسرى بیامد بر تخت خویش گرازان و انباز با…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

خواب دیدن نوشین روان و به درگاه آمدن بزرگمهر

نگر خواب را بیهده نشمرى یکى بهره دانى ز پیغمبرى‏…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آغاز داستان‏ اندرز کردن نوشین‏روان، سرداران ایران را

چو کسرى نشست از بر تخت عاج بسر بر نهاد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را

نهادند برنامه بر مهر شاه فرستاده برگشت پویان براه‏ چو…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

اندر فرستادن راى هند، شطرنج نزد نوشین روان

چنین گفت موبد که یک روز شاه بدیباى رومى بیاراست…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

گزاریدن بزرگمهر خواب کسرى را

و زان بیشه پویان براه آمدند خرامان بنزدیک شاه آمدند…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

بخشیدن کسرى، پادشاهى را به چهار بهر و چاره کردن خراج را

شهنشاه دانندگان را بخواند سخنهاى گیتى سراسر براند جهان را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد

بگفت این سخن پیش پیروز پیر بپوشید روى هوا را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

گفتگوى کردن گو و طلحند از بهر تخت

ز گفت بد آموز جوشان شدند بنزدیک مادر خروشان شدند…

بیشتر بخوانید »