باب اول در عدل و تدبیر و رای

باب اول در عدل و تدبیر و رای

یکی از بزرگان اهل تمیز

یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

چو دور خلافت به مأمون رسید

چو دور خلافت به مأمون رسید یکی ماه پیکر کنیزک…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

چنان قحط شد سالی اندر دمشق

چنان قحط شد سالی اندر دمشق که یاران فراموش کردند…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

همی تا برآید به تدبیر کار

همی تا برآید به تدبیر کار مدارای دشمن به از…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

ندانم کجا دیده ام در کتاب

ندانم کجا دیده ام در کتاب که ابلیس را دید…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

شنیدم که در مصر میری اجل

شنیدم که در مصر میری اجل سپه تاخت بر روزگارش…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

در اخبار شاهان پیشینه هست

در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

حکیمی دعا کرد بر کیقباد

حکیمی دعا کرد بر کیقباد که در پادشاهی زوالت مباد…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

خردمند مردی در اقصای شام

خردمند مردی در اقصای شام گرفت از جهان کنج غاری…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت

قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت که گردن به الوند…

بیشتر بخوانید »