بهرام شاپور

بهرام شاپور

پادشاهى بهرام شاپور

خردمند و شایسته بهرامشاه همى داشت سوک پدر چند گاه‏…

بیشتر بخوانید »