اسکندر

اسکندر

آزمودن اسکندر فرزانه و پزشک و جام کید

چو شد کار آن سرو بن ساخته بآیین او جاى…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به شهر برهمنان

و ز ان جایگه لشکر اندر کشید دمان تا بشهر…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه اسکندر به نزدیک مادر و اندرز کردن

ببابل هم ان روز شد دردمند بدانست کامد بتنگى گزند…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

آزمودن اسکندر پزشک هندوستان را

بفرمود تا رفت پیشش پزشک که علّت بگفتى چو دیدى…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به دریاى خاور

همى رفت منزل بمنزل براه ز ره رنجه و مانده…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

مردن اسکندر به بابل

چو آگاه شد لشکر از درد شاه جهان گشت بر…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

مردن فیلیپوس و بر تخت نشستن اسکندر

بمرد اندران چند گه فیلقوس بروم اندرون بود یک چند…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

آزمودن اسکندر جام کید را

ازان پس بفرمود کان جام زرد بیارند پر کرده از…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به زمین حبش

و زان جایگه رفت خورشیدفش بیامد دمان تا زمین حبش‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

شیون فرزانگان بر اسکندر

چو آمد سکندر باسکندرى جهان را دگر گونه شد داورى‏…

بیشتر بخوانید »