اسکندر

اسکندر

آزمودن اسکندر پزشک هندوستان را

بفرمود تا رفت پیشش پزشک که علّت بگفتى چو دیدى…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به دریاى خاور

همى رفت منزل بمنزل براه ز ره رنجه و مانده…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

مردن اسکندر به بابل

چو آگاه شد لشکر از درد شاه جهان گشت بر…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

مردن فیلیپوس و بر تخت نشستن اسکندر

بمرد اندران چند گه فیلقوس بروم اندرون بود یک چند…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

آزمودن اسکندر جام کید را

ازان پس بفرمود کان جام زرد بیارند پر کرده از…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رفتن اسکندر به زمین حبش

و زان جایگه رفت خورشیدفش بیامد دمان تا زمین حبش‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

شیون فرزانگان بر اسکندر

چو آمد سکندر باسکندرى جهان را دگر گونه شد داورى‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

آمدن اسکندر به فرستادگى خویش نزد دارا

سکندر چو بشنید کامد سپاه پذیره شدن را بپیمود راه‏…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه اسکندر به فور هندى

ز میلاد چون باد لشکر براند بقنّوج شد گنجش آنجا…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

رسیدن اسکندر به شهر نرم‏پایان و کشتن اژدها

چو نزدیکى نرم پایان رسید نگه کرد و مردم بى‏اندازه…

بیشتر بخوانید »