بهرام گور

بهرام گور

سپردن یزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان و پرورش کردن او را

چو بشنید زو این سخن یزدگرد روان و خرد را…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با براهام جهودى

ز پیش سواران چو ره برگرفت سوى خان بى‏بر براهام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سپاه کشیدن خاقان چین به ایران و زنهار خواستن ایرانیان از او

برین گونه یک چند گیتى بخورد برزم و ببزم و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

به زنى کردن بهرام گور، دختر شاه هندوستان را

همان شاه شنگل دلى پر ز درد همى داشت از…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام با کنیزک چنگ‏زن در شکار

جز از گوى و میدان نبودیش کار گهى زخم چوگان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را

برفت و بیامد بایوان خویش همه شب همى ساخت درمان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران

بیاسود در مرو بهرام گور چو آسوده شد شاه و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن

چو زین آگهى شد بفغفور چین که با فرّ مردى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام در شکارگاه

دگر هفته با لشکرى سرفراز بنخچیرگه رفت با یوز و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با کبروى و ناروا کردن او مى را

چو بنشست مى خواست از بامداد بزرگان لشکر برفتند شاد…

بیشتر بخوانید »