باب چهارم در تواضع

باب چهارم در تواضع

شنیدم که در دشت صنعا جنید

شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید بر کنده…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

بزرگی هنرمند آفاق بود

بزرگی هنرمند آفاق بود غلامش نکوهیده اخلاق بود از این…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

شنیدم که وقتی سحرگاه عید

شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون با…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

کسی راه معروف کرخی بجست

کسی راه معروف کرخی بجست که بنهاد معروفی از سر…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

یکی بربطی در بغل داشت مست

یکی بربطی در بغل داشت مست به شب در سر…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

طمع برد شوخی به صاحبدلی

طمع برد شوخی به صاحبدلی نبود آن زمان در میان…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

گمان کی برد مردم هوشمند

گمان کی برد مردم هوشمند که در سرگرانی است قدر…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

ملک صالح از پادشاهان شام

ملک صالح از پادشاهان شام برون آمدی صبحدم با غلام…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

شنیدم که در خاک وخش از مهان

شنیدم که در خاک وخش از مهان یکی بود در…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

یکی در نجوم اندکی دست داشت

یکی در نجوم اندکی دست داشت ولی از تکبر سری…

بیشتر بخوانید »