امپراتوری هخامنشیان

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن مصر

کمبوجیه با سپاهی گران در ۵۲۵ به سوی مصر روی…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت برسوس

برسوس دانشمند کلدانی در این باره نوشته ای داشته است…

بیشتر بخوانید »
روایت کتزیاس

بررسی روایت کتزیاس

روایت کتزیاس چندان درخور اعتماد نیست ، بویژه نمیتوان پذیرفت…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن بابل

نوشته های گذشته در این باره چندان با هم هماهنگ…

بیشتر بخوانید »
روایت گزنفن

روایت  گزفن در مورد آخر کار کورش

گزفن گوید چون کورش سر و سامانی بکارهای بابل داد…

بیشتر بخوانید »
کمبوجیه

کمبوجیه و آئین شکنی

کمبوجیه در آن هنگام فی دیما دختر هوتانه را به…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت سالنامه نبونه ئید

در اینجا رواست سخنانی را که در سالنامه نبونه ئید…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

آخر کار کورش

از انچه آوردیم بر می آید که همه بجر گزفن…

بیشتر بخوانید »
برادر کشی

برادر کشی

کورش پسر کهتر خود بردیه را سپرده بود که هموتره…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

سال جلوس و نخستین سال پادشاهی کورش

چنان مینماید که کمبوجیه در این هنگام در سپاه کورش…

بیشتر بخوانید »