تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی بر ایشتوویگو

چون اندیشه ها و کارهای کورش فاش شد ، ایشتوویگو…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن ماد

هنگامی که آوازه کارهای کورش در آسیای باختری پیچید ،…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن بابل

نوشته های گذشته در این باره چندان با هم هماهنگ…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نبرد بزرگ و کشته شدن کورش

کورش چون به تومیرس پیام فرستاد که از رود عقب…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن مصر

کمبوجیه با سپاهی گران در ۵۲۵ به سوی مصر روی…

بیشتر بخوانید »