باب اول در عدل و تدبیر و رای

باب اول در عدل و تدبیر و رای

یکی را حکایت کنند از ملوک

یکی را حکایت کنند از ملوک که بیماری رشته کردش…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

شنیدم که شاپور دم در کشید

شنیدم که شاپور دم در کشید چو خسرو به رسمش…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

یکی مُشتزن بخت روزی نداشت

یکی مُشتزن بخت روزی نداشت نه اسباب شامش مهیّا نه…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

چنین گفت شوریده ای در عجم

چنین گفت شوریده ای در عجم به کسری که ای…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

شنیدم که بگریست سلطان روم

شنیدم که بگریست سلطان روم بر نیکمردی ز اهل علوم…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

شنیدم که خسرو به شیرویه گفت

شنیدم که خسرو به شیرویه گفت در آن دم که…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

گزیری به چاهی در افتاده بود

گزیری به چاهی در افتاده بود که از هول او…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عدل و تدبیر و رای

حکایت کنند از یکی نیکمرد

حکایت کنند از یکی نیکمرد که اکرام حجاج یوسف نکرد…

بیشتر بخوانید »