text/x-generic page.php ( PHP script, ASCII text ) بایگانی‌های باب اول در عدل و تدبیر و رای - صفحه 4 از 4 - مردان پارس