text/x-generic page.php ( PHP script, ASCII text ) بایگانی‌های باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى - صفحه 3 از 8 - مردان پارس