باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت سپاه دشمن

چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده است تو…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بدخوی

بدخوی در دست دشمن گرفتار ست که هرکجا رود از…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت سر مار

سر مار به دست دشمن کوب که از احدی الحسنیین…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت خبری

خبری که دانی که دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت پادشه

پادشه را خیانت کسی واقف مگردان ، مگر آنکه بر…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت مشو غره

متکلم را تا کسی عیب نگیرد ، سخنش صلاح نپذیرد…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت فریب دشمن مخور

فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر که این دام…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بر عجز دشمن رحمت مکن

بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت دوستی پادشاهان

به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت ای سلیم آب زسرچشمه ببند

هرآن سری که داری با دوست در میان منه چه…

بیشتر بخوانید »