باب سوم در فضيلت قناعت

باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت دو درویش خراسانی

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی . یکی…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت اردشیر بابکان

در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت طبیبی حاذق

یکی از ملوک طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت به نان قناعت کنیم

درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت و…

بیشتر بخوانید »