گلستان سعدی

باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت جوانمردی

را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید . کسی گفت…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت نانم افزود آبرویم کاست

یکى از علما، عیالوار بود و از این رو خرج…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت بقالی

بقالی را درمی چند بر صوفیان گرده آمده بود در…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت نه چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان که از ضعف ، جانت برآید

یکى از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت دو درویش خراسانی

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی . یکی…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت اردشیر بابکان

در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت طبیبی حاذق

یکی از ملوک طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت به نان قناعت کنیم

درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت و…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عبرت پادشاهان

حکایت ظالم

ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی بحیف و…

بیشتر بخوانید »
باب اول در عبرت پادشاهان

حکایت ملک زوزن

ملک زوزن را خواجه ای بود کریم النفس ، نیک…

بیشتر بخوانید »