قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

ریاضیدان

زندگی نامه فرصت شیرازی

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملا محمد حسین بن محمد علی جویمی

ملا محمد حسین بن محمد علی جویمی عالم و شاعر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فرهنگ شیرازی

میرزا ابوالقاسم پسر وصال شیرازی بود و از ذوق و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجه ابوطالب بلغانی

خواجه ابوطالب بلغانی در سال ۱۱۱۶ – ۱۱۵۰ هجری –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه متین اصفهانی

میرزا عبدالرضا فرزند شیخ عبدالله از گویندگان دوره زندیه است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد حسن زرگر اصفهانی

محمد حسن از غزلسرایان دوره قاجاریه است وی در بازار…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمر اصفهانی

سید حسن از سخنسرایان معروف دوره قاجاریه است . وی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اسرار سبزواری

ملا هادی معروف به حاج ملا هادی سبزواری فرزند حاج…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه محمود خان صبای کاشانی

محمود خان فرزند محمد حسین خان عندلیب و نوه فتحعلی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه الفت کاشانی

میرزا محمد قلی از شاعران دوره فتحعلی شاه قاجار است…

بیشتر بخوانید »