قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

شعرا

زندگی نامه الفت کاشانی

میرزا محمد قلی از شاعران دوره فتحعلی شاه قاجار است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه منصف شیرازی

محمد زمان خان معروف به منصف قاجار پسر فضلعلی خان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ناطق اصفهانی

محمد صادق از شعرای چیره دست اصفهان این شاعر جادو…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه واله داغستانی

علی قلی خان فرزند محمد علی خان معروف به واله…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه هدایت طبرستانی

رضا قلی خان معروف به لله باشی فرزند محمد هادی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همای شیرازی

رضا قلی خان از سخنوران برجسته دوره قاجاریه است .…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صفی علیشاه

حاجی میرزا محمد حسن ملقب به صفی علیشاه فرزند محمد…

بیشتر بخوانید »
قرن سیزده هجری - 1164 الی 1261 شمسی

زندگی نامه طاهری قزوینی

زرین تاج ملقب به قره العین دختر حاجی ملا صالح…

بیشتر بخوانید »
قرن دوازده هجری - 1067 الی 1164 شمسی

زندگی نامه عابد اصفهانی

حاجی عابد از شاگردان سید احمد هاتف اصفهانی است او…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد باقر مجتهد جویمی

محمد باقر مجتهد جویمی  در سال  1190 – 1226 هجری…

بیشتر بخوانید »