زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه یونس کاتب

یونس بن سلیمان بن کاتب شهریان ملقب به ابوسلیمان از…

بیشتر بخوانید »
خواننده

زندگی نامه سائب خاثر

اصلا ایرانی و پدرش بشاء از بردگان آزاد شده بود…

بیشتر بخوانید »
قرن یک هجری - 1 الی 97 شمسی -

زندگی نامه مسلم بن محرز

ابن محرز اصلا ایرانی بود و پدرش پرده دار کعبه…

بیشتر بخوانید »
پیش از اسلام

زندگی نامه باربد موسیقیدان بزرگ ایرانی

باربد از موسیقیدانان و نوازندگان بنام و از بزرگترین آهنگسازان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دقیقی سمرقندی

محمد مکنی به ابو منصور فرزند احمد از شعرای گرانمایه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شوریده شیرازی

محمد تقی ملقب به فصیح الملک ، فرزند عباس به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دهقان سامانی

میرزاابوالفتح خان ملقب به سیف الشعرا از سخنوران خوش ذوق…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شوکت بخارائی

محمد فرزند اسحاق از شاعارن وارسته دوره صفویه است پدرش…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رحمت شیرازی

میرزا عبدالله پسر میرزا محمود حکیم ، پسر میرزا شفیع…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیدای اصفهانی

محمد علی از سخنوران نکته سنج و شیرین بیان اصفهان…

بیشتر بخوانید »