اسکندر

اسکندر

نامه نوشتن اسکندر نزد بزرگان ایران

ز کرمان کس آمد سوى اصفهان بجایى که بودند ز…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ دادن فور هندى به نامه اسکندر

چو آن نامه بر خواند فور سترگ بر آشفت زان…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

دیدن اسکندر شگفتیها به شهر هروم

همى رفت با نامداران روم بدان شارستان شد که خوانى…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پادشاهى اسکندر چهارده سال بود

سکندر چو بر تخت بنشست گفت که با جان شاهان…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

سپاه آراستن اسکندر به رزم فور

چو پاسخ بنزد سکندر رسید هم انگه ز لشکر سران…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

سپاه به باختر راندن اسکندر

بپرسید هر چیز و دریا بدید و زان روى لشکر…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

نامه اسکندر نزد دلاراى- مادر روشنک

بفرمود تا پیش او شد دبیر قلم خواست چینى و…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

جنگ اسکندر با هندوان و کشته شدن فور بر دست او

چو اسکندر آمد بنزدیک فور بدید آن سپه این سپه…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

جستن اسکندر آب زندگانى

و زان جایگه شاد لشکر براند بزرگان بیدار دل را…

بیشتر بخوانید »
اسکندر

پاسخ دلاراى به نامه اسکندر

دلاراى چون آن سخنها شنید یکى باد سرد از جگر…

بیشتر بخوانید »