اسفندیار

داستان رستم و اسفندیار

رسیدن بهمن به نزد زال

سخنهاى آن نامور پیشگاه چو بشنید بهمن بیامد براه‏ بپوشید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

گریختن رستم به بالاى کوه

کمان بر گرفتند و تیر خدنگ ببردند از روى خورشید…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

بازگشتن اسفندیار نزد گشتاسپ

چو آن نامه بر خواند اسفندیار ببخشید دینار و بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پیام دادن بهمن رستم را

یکى کوه بد پیش مرد جوان برانگیخت آن باره را…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سگالش رستم با خویشان

و زان روى رستم بایوان رسید مر او را بران…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان نخست کشتن اسفندیار دو گرگ را

سخن‏گوى دهقان چو بنهاد خوان یکى داستان راند از هفتخوان‏…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پاسخ دادن رستم بهمن را

چو بشنید رستم ز بهمن سخن پر اندیشه شد نامدار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

چاره ساختن سیمرغ، رستم را

ببودند هر دو بران راى مند سپهبد بر آمد ببالا…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان دوم کشتن اسفندیار شیران را

غم آمد همه بهره گرگسار ز گرگان جنگى و اسفندیار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

بازگشتن بهمن

ز رستم چو بشنید بهمن سخن روان گشت با موبد…

بیشتر بخوانید »