کی کاووس

سیاوش

چاره ساختن سودابه و زن جادو

چو دانست سودابه کو گشت خوار همان سرد شد بر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

فریب دادن سودابه کاوس را

بزد دست و جامه بدرّید پاک بناخن دو رخ را…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

رفتن سیاوش سدیگر بار در شبستان‏

نشست از بر تخت با گوشوار بسر بر نهاد افسرى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آمدن سیاوش دو دیگر بار به شبستان‏

بدین داستان نیز شب بر گذشت سپهر از بر کوهِ…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آمدن سیاوش به نزد سودابه‏

یکى مرد بد نام او هیربد زدوده دل و مغز…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

دلدادگى سودابه بر سیاوش‏

بر آمد برین نیز یک روزگار چنان بد که سودابه…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

باز آمدن سیاوش از زابلستان‏

چو آمد بکاوس شاه آگهى که آمد سیاوش با فرّهى…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

زادن سیاوش از مادر

بسى بر نیآمد برین روزگار که رنگ اندر آمد بخرّم…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

داستان مادر سیاوش‏

چنین گفت موبد که یک روز طوس بدانگه که برخاست…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

داستان سیاوش‏

کنون اى سخن‏گوى بیدار مغز یکى داستانى بیآراى نغز سخن…

بیشتر بخوانید »