کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

گرد کردن توران سپاه، کوه هماون را

ازین سان همى رفت روز و شبان پر از غم…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن ایرانیان به کوه هماون

همه بازگشتند یک سر ز جنگ ز خویشان روان خسته…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

جادوى کردن تورانیان بر سپاه ایران

ز ترکان یکى بود بازور نام بافسون بهر جاى گسترده…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

دو دیگر جنگ ایرانیان و تورانیان

چو چرخ بلند از شبه تاج کرد شمامه پراگند بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ هومان با توس

باسپ عقاب اندر آورد پاى بر انگیخت آن بارگى را…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشتن توس ارژنگ را

یکى نامدارى بد ارژنگ نام بابر اندر آورده از جنگ…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه فرستادن افراسیاب به نزدیک پیران

هیونى برافگند هنگام خواب فرستاد نزدیک افراسیاب‏ کز ایران سپاه…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پیغام پیران به لشکر ایران

هیونى بکردار باد دمان بشد نزد پیران هم اندر زمان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

فرستادن خسرو توس را به توران

چو تاج خور روشن آمد پدید سپیده ز خمّ کمان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آمرزش کردن خسرو ایرانیان را

چو شد روى گیتى ز خورشید زرد بخم اندر آمد…

بیشتر بخوانید »