کیخسرو

کیخسرو

بازگشتن کى‏خسرو به سیاوشگرد

سپهبد برو کرد لختى شتاب برون بردش از پیش افراسیاب‏…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

اندرز کردن زال کى‏خسرو را

سر هفته را زال و رستم بهم رسیدند بى‏کام دل…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن گستهم از پس لهاک و فرشیدورد

بپوشید گستهم درع نبرد ز گردان کرا دید پدرود کرد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو

سپهدار توران از ان سوى جاج نشسته بآرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ

سیم هفته کى‏خسرو آمد بگنگ شنید آن غوغاى و آواى…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران

بیامد چو نزدیک مکران رسید ز لشکر جهان دیده‏اى برگزید…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

دیدن گودرز کى‏خسرو را به خواب

چنان دید گودرز یک شب بخواب که ابرى بر آمد…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

پاسخ دادن کى‏خسرو زال را

چو بشنید خسرو ز دستان سخن یکى دانشى پاسخ افگند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن بیژن از پس گستهم

کمر بست و برساخت مر جنگ را بزین اندر آورد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ

چو روى زمین شد برنگ آبنوس برآمد ز هر دو…

بیشتر بخوانید »