کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

رزم گیو و پیران و فرو ماندن اسب گیو

چو رویین پیران ز پشت سپاه بدید آن تکاپوى و…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرگین با اندریمان‏

برون رفت گرگین نهم کینه خواه ابا اندریمان ز توران…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گذشتن خسرو به جیحون

چو کى‏خسرو آمد برین روى آب ازو دور شد خورد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

برگذشتن افراسیاب از آب زره

چو بشنید افراسیاب این سخن پشیمان شد از کرده‏هاى کهن‏…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

اندر زادن کى‏خسرو

شبى قیرگون ماه پنهان شده بخواب اندرون مرغ و دام…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

پژوهش کردن بزرگان از بار بستن کى‏خسرو

همه پهلوانان ایران سپاه شگفتى فرو مانده از کار شاه‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ایران

همه کینه جویان پرخاش جوى ز بالا بلشکر نهادند روى‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم براه با کهرم

دهم برته با کهرم تیغ زن دو خونى و هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کردن کى‏خسرو بار دیگر با افراسیاب

سپیده دمان گاه بانگ خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

فرستادن کى‏خسرو بندیان را با گنج نزد کاوس

ازان شاد شد شاه و بنواختشان یکایک باندازه بنشاختشان‏ در…

بیشتر بخوانید »