کیخسرو

جنگ يازده رخ

پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ

چو روى زمین شد برنگ آبنوس برآمد ز هر دو…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او

چو آگاه شد شهریار جهان ز گفتار بیدار کار آگهان‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن جهن به پیام افراسیاب

دگر روز چون خور بر آمد ز راغ نهاد از…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

در گذشتن کى‏خسرو از آب زره

چو آمد بنزدیک آب زره گشادند گردان میان از گره‏…

بیشتر بخوانید »