جنگ يازده رخ

جنگ يازده رخ

رزم فریبرز با کلباد

نخستین فریبرز نیو دلیر ز لشکر برون تاخت برسان شیر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گیو با گروى‏زره

و دیگر گروى زره دیو نیو برون رفت با پور…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فروهل با زنگله

چهارم فروهل بد و زنگله دو جنگى بکردار شیر یله‏…

بیشتر بخوانید »