جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سیاوشگرد

بدانگه که بیدار گردد خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو به افراسیاب

چو بشنید قارن سخنهاى نغز از ان نامور بخرد پاک…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ

بایوان بر آمد پس افراسیاب پر از خون دل درد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین

چو بودن بگنگ اندرون شد دراز بدیدار کاوسش آمد نیاز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را

بفرمود تا قارن نیک خواه شود باز و پاسخ گزارد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را

ز لشکر گزین کرد پس بخردان جهان دیده و کاربین…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا

دل پیر زان آگهى تازه شد تو گفتى که بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب

چو روشن شد آن چادر لاژورد جهان شد بکردار یاقوت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى

ابا هدیه و نامه مهتران شده یک بیک شاه را…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون

از آن پس چنان بود که افراسیاب همى بود هر…

بیشتر بخوانید »