بهرام گور

بهرام گور

سخن گفتن بهرام با ایرانیان از شایستگى خود به پادشاهى

چنین گفت بهرام کاى مهتران جهان دیده و کار کرده…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با مهربنداد

چو یوز شکارى بکار آمدش بجنبید و راى شکار آمدش‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود

چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه بر آراست بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

تاج برداشتن بهرام‏گور از میان شیران

گذشت آن شب و بامداد پگاه بیامد نشست از بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با فرشیدورد کدیور و مرد خارکن

بخفت آن شب و بامداد پگاه بیامد سوى دشت نخچیر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام

چو بشنید شد نامه را خواستار شگفتى بماند اندران نامدار…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

جنگ بهرام و خسرو با شیران

چو بهرام و خسرو بهامون شدند بر شیر با دل…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به نخجیرگاه و کشتن شیران

بفرمود تا تخت شاهنشهى بباغ بهار اندر آرد رهى‏ بفرمان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن

چو بشنید شنگل ببهرام گفت که راى تو با مردمى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پادشاهى بهرام گور

چو بر تخت بنشست بهرام گور برو آفرین کرد بهرام…

بیشتر بخوانید »