بهرام گور

بهرام گور

بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را

برفت و بیامد بایوان خویش همه شب همى ساخت درمان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران

بیاسود در مرو بهرام گور چو آسوده شد شاه و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن

چو زین آگهى شد بفغفور چین که با فرّ مردى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام در شکارگاه

دگر هفته با لشکرى سرفراز بنخچیرگه رفت با یوز و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با کبروى و ناروا کردن او مى را

چو بنشست مى خواست از بامداد بزرگان لشکر برفتند شاد…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ایرانیان

چو شد کار توران زمین ساخته دل شاه ز اندیشه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

گریختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل

چو بهرام با دخت شنگل بساخت زن او را همى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد

پدر آرزو کرد بهرام را چه بهرام خورشید خود کام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را

برین گونه بگذشت سالى تمام همى داشتى هر کسى مى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بازگشتن بهرام گور به ایران زمین

چو شد ساخته کار آتشکده همان جاى نوروز و جشن…

بیشتر بخوانید »