هرمزد

هرمزد

پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او

شدند اندران موبدان انجمن ز هر در پژوهنده و راى…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

پادشاهى هرمزد

بخندید تمّوز بر سرخ سیب همى کرد با بار و…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

آغاز داستان‏ بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز کردن به سرداران

یکى پیر بد مرزبان هرى پسندیده و دیده از هر…

بیشتر بخوانید »